Xử phạt hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn

 Trong những năm vừa qua, ngành Thuế đã triển khai quyết liệt các chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác thu Ngân sách nhà nước nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh việc hoàn thiện thể chế chính sách thuế minh bạch, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, Tổng cục Thuế là một trong số các cơ quan nhà nước đi đầu trong việc nghiên cứu và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tuân thủ pháp luật thuế thuận lợi và hiệu quả, góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh của môi trường kinh doanh Việt Nam, hoàn thành nhiệm vụ thu Ngân sách nhà nước, đồng thời đóng góp vào quá trình thực hiện chuyển đổi số quốc gia, triển khai Chính phủ điện tử, phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực của ngành Thuế nói riêng và các cơ quan quản lý nhà nước nói chung cũng như đại bộ phận người nộp thuế tự giác tuân thủ chính sách, pháp luật thuế thì vẫn còn một bộ phận người nộp thuế đã lợi dụng sự thông thoáng trong các chính sách, pháp luật của Nhà nước để trục lợi, gây thất thu cho Ngân sách nhà nước.

Nguồn: Internet

Thời gian gần đây, ngành Thuế đã thúc đẩy triển khai việc áp dụng hóa đơn điện tử, đây là điều kiện để cơ quan thuế cũng như các cơ quan quản lý nhà nước khác thực hiện được bước chuyển đổi số quan trọng trong công tác quản lý thuế; đồng thời giúp người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân liên quan khác thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số, đáp ứng được nhu cầu hiện đại hóa, ứng phó được mọi tình huống cấp bách như đối đầu với đại dịch Covid thời gian qua. Đồng thời, tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, cũng đã dành một Chương (từ Điều 20 đến Điều 31) quy định về hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, cụ thể:

- Điều 20 quy định Xử phạt hành vi vi phạm quy định về hóa đơn đặt in

- Điều 21 quy định Xử phạt hành vi vi phạm quy định về in hóa đơn đặt in

- Điều 22 quy định Xử phạt hành vi cho, bán hóa đơn

- Điều 23 quy định Xử phạt hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn

- Điều 24 quy định Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

- Điều 25 quy định Xử phạt hành vi vi phạm quy định về khai báo mất, cháy, hỏng hóa đơn trước khi thông báo phát hành hoặc hóa đơn đã mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập

- Điều 26 quy định Xử phạt hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn

- Điều 27 quy định Xử phạt hành vi vi phạm quy định về hủy, tiêu hủy hóa đơn

- Điều 28 quy định Xử phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn

- Điều 29 quy định Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn

- Điều 30 quy định Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử

- Điều 31 quy định Xử phạt hành vi vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ hóa đơn

Nguồn: Internet

Trong thời gian tới, cơ quan thuế các cấp sẽ tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành khác để tiếp tục đấu tranh, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật được thực thi, tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý thuế, đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách được giao./.

Nguồn: Tổng cục thuế

Đăng nhận xét

0 Nhận xét