Xử phạt hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn
Bkav được vinh danh Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2022
Tổng cục Thuế sẽ tuyển dụng 231 chỉ tiêu công chức về công nghệ thông tin
Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022 của Tổng cục Thuế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế
Triển khai hoá đơn điện tử có mã cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền